เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่ เกษตรกร ลำปาง

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่ เกษตรกร ลำปาง

รมช. ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เกษตรกร จ. ลำปาง สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้เกษตรกรมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ส.ป.ก.4-01 ) ให้แก่ เกษตรกร ในพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว ต.นาแก อ.งาว จ. ลำปาง

โดยได้กล่าวภายในงานคร่าว ๆ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ร้อยเอก ธรรมนัส ได้กล่าวว่า “ในวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เกษตรกรทั้ง 247 ราย ได้เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 284 แปลง เนื้อที่ 1,145-2-43 ไร่ เกษตรกรนั้นจะได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อีกทั้งการนำหนังสืออนุญาตฯ มามอบให้เกษตรกร ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการอีกด้วย”

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.ลำปาง) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ประมาณ 284,055 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว โดยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 37,582 ราย 54,893 แปลงเนื้อที่ 252,668 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย จำนวน 2,008 ราย 2,102 แปลง เนื้อที่ 1,376 ไร่

โควิด-14 วันนี้ ไทย 30 ธ.ค. ล่าสุด – ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยในวันนี้เจอผู้ป่วยใหม่ 250 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยอยู่ที่ 6,690  ราย หายป่วยแล้ว 4,212 ราย

โควิด : ชลบุรี บางละมุง สั่งปิดห้าง หลายสถานที่เสี่ยง หลังโควิดพุ่ง

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามใน

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตท้องที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ใจความว่า

สถานการณ์การปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อําเภอบางละมุงเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางราชการได้เร่งรัดดําเนิน กระบวนการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ จึงดําเนินการในพื้นที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนของ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้เฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) สถานประกอบการที่จําหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เครื่องครัว เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3. ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนํากลับ ไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4. ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทที่เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

5. ให้ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับชั้น และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

6. ให้ปิดสระว่ายน้ําสาธารณะ สวนน้ํา สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและ นอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7. ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง